บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริการหลังการขาย แอคคิว-เช็ค
ชั้น 23 อาคาร รสาทาวเวอร์ 1
เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2791 2222
โทรสาร 0 2937 0805
ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยมายัง แอคคิว-เช็ค ผ่านอีเมล

คำเตือน : สำหรับผู้บริโภค
1. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งใช้ยาด้วยตนเอง
2. ก่อนใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านเอกสารกำกับเครื่องและปฎิบัติตามทุกครั้ง
3. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
** อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
ฆพ. 1080/2560
Global Home : Contact Us : Legal Statement : Privacy Policy

This website contains information on products which are targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any valid legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.

©2015 Roche. All Rights Reserved.