hamburger overlay

<h2>Accu-Chek Active</h2>

 

 

  • พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเซ็ตเครื่อง
  • ใช้เวลาอ่านค่า 5 วินาที (หลังจากภาพนาฬิกาทรายปรากฏ และปริมาณหยดเลือดเพียงพอ)
  • ใช้ปริมาณเลือด 1-2 ไมโครลิตร
  • ใช้เวลาอ่านค่า 5 วินาที (หลังจากภาพนาฬิกาทรายปรากฏ และปริมาณหยดเลือดเพียงพอ)
  • เรียกดูค่าน้ำตาลเฉลี่ย 7/14/30/90 วัน

ฆพ. 1776/2562 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 23 ต.ค. 65

 

ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลสำคัญ

  • รายงานเกี่ยวกับกรณีฝาขวดบรรจุแถบตรวจแอคคิว-เช็ค รุ่นเพอร์ฟอร์มา
  • 21-001 (กรกฎาคม 2564)

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด