hamburger overlay

Accu-Chek Active

 

  • พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเซ็ตเครื่อง
  • ใช้เวลาอ่านค่า 5 วินาที (หลังจากภาพนาฬิกาทรายปรากฏ และปริมาณหยดเลือดเพียงพอ)
  • ใช้ปริมาณเลือด 1-2 ไมโครลิตร
  • ใช้เวลาอ่านค่า 5 วินาที (หลังจากภาพนาฬิกาทรายปรากฏ และปริมาณหยดเลือดเพียงพอ)
  • เรียกดูค่าน้ำตาลเฉลี่ย 7/13/30/90 วัน

 

ฆพ. 1776/2562 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 23 ต.ค. 65

 

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • อันตรายจากการสำลัก ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการสอดแบตเตอรี่เข้าร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี เกิดรูที่เนื้อเยื่ออ่อน และเสียชีวิต อาจเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืน หากท่านคิดว่ามีการกลืนหรือสอดแบตเตอรี่เข้าไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องในแบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก ติดต่อบริษัทโรช