hamburger overlay

Accu-Chek Performa

  • พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเซ็ตเครื่อง
  • ตั้งเตือนตรวจหลังอาหารได้
  • ใช้เวลาอ่านค่า 5 วินาที

ฆพ. 1623/2560 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 22 ส.ค. 63

ข้อมูลสำคัญ

แจ้งเตือนข้อมูลสำคัญ

  • รายงานเกี่ยวกับกรณีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค รุ่น เพอร์ฟอร์มา
  • 19-001 (พฤศจิกายน 2562)

 


Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • อันตรายจากการสำลัก ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการสอดแบตเตอรี่เข้าร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี เกิดรูที่เนื้อเยื่ออ่อน และเสียชีวิต อาจเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืน หากท่านคิดว่ามีการกลืนหรือสอดแบตเตอรี่เข้าไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องในแบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก ติดต่อบริษัทโรช