hamburger overlay

ลงทะเบียนเครื่องของคุณ

ลงทะเบียนเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของท่านเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน (เงื่อนไขตามที่ระบุด้านล่าง)*
 

Please register your glucometer for the life-time warranty. (The conditions of warranty apply as below information.)*

กรุณากรอกที่อยู่ด้านบน เช่น บ้านเลขที่, หมู่บ้าน, ถนน, แขวง

(Please fill in the address above Ex. House No., Building, Road, Sub-district)

I have read and understood all terms of Privacy Policy and hereby agree to the following:

The data controller is Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care - 4052 Basel, Switzerland, acting as the parent company of affiliates engaged in the diabetes care business unit (“Roche Diagnostics”). In the event that your personal data is covered by the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (A.D. 2019) (“PDPA”), as amended from time to time, and any other applicable personal data laws and regulations issued by virtue thereof (collectively, “Data Protection Laws”), the Thailand representative is Roche Diagnostics (Thailand) Limited, [18th-19th Floor, Rasa Tower1, 555 Phaholyothin Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand] (“Roche Diagnostics Thailand”). The local affiliate in your country of residency, including Roche Diagnostics Thailand, may be considered a data controller to the extent it participates in the activities described below (more information about Roche’s affiliate is available on your Accu-Chek website [https://www.accu-chek.co.th/]). We will send you marketing emails provided that you agree to this operation, and will retain the data as long as we maintain interactions with you and not more than three years after the last contact.
We may share your data with Roche’s affiliates and with service providers to the extent necessary for the purposes described above, which may imply a transfer in a geographic region that imposes different privacy obligations than your country of origin. In this case, our internal data transfer agreement warrants that the appropriate measures are in place within the Roche group, and we similarly implement appropriate contractual safeguards with service providers. To exercise your rights (of withdrawal of consent, access, rectification, suspension, objection, erasure, or portability), please contact us at global [email protected]. You are also entitled to lodge a complaint with the authority of your country of residency.

*เงื่อนไขการรับประกัน

  1. เป็นการรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วน ตามการใช้งานปกติ
  2. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีหากบริษัทเลิกทำการตลาดสินค้านี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน
  3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย แตกแยกของชิ้นส่วนจากการทำหล่นและอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่หมดสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่ ปากกาเจาะเลือด กระเป๋าพกพา หน้าจอเครื่อง เป็นต้น

การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*Conditions of warranty

  1. The warranty only covers manufacturing defects and components when used in normal conditions and in accordance with our user manuals and other published product guidelines.
  2. The warranty will be cancelled when the product is discontinued. In which case, the notification to consumers will be made at least 180 days in advance.
  3. The warranty does not cover any damage on component parts, or accessories caused by external causes such as (without limitation) dropping and accident, maintenance such as (without limitation) battery use, meter display. This warranty does not cover cartons, or accessories enclosures such as (without limitation) carry case.

 

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด